Termeni și condiții

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

IMPORTANT: Accesând site-ul nostru și/sau oferindu-ne orice informație cu caracter personal vă dați consimțământul explicit ca toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați să fie prelucrate de noi în modul și în scopurile descrise în continuare în această politică de confidențialitate și în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare privind datele cu caracter personal.

Respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră și ne angajăm să protejăm orice informații personale pe care le veți împărtăși cu noi, într-un mod adecvat. Această Politică de Confidențialitate descrie practicile de confidențialitate pentru site-ul www.susinsat.ro. Ca o condiție de a utiliza serviciile Sus în Sat, sunteți de acord cu termenii din această Declarație de politică de confidențialitate.

Această declarație poate fi actualizată, iar schimbările vor fi afișate pe această pagină. Această Declarație de politică de confidențialitate se aplică exclusiv serviciilor Sus în Sat.

Toate informațiile ce apar pe acest site sunt proprietatea Sus în Sat. Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul în orice moment, fără notificare prealabilă. Prin citirea informațiilor prezentate în cadrul site-ului, confirmați acordul dvs. cu privire la acești termeni și conditii. Sus în Sat nu colectează cu bună știință informații personale de la utilizatorii care au sub 18 ani.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, avem obligația de a păstra confidențialitatea și de a utiliza în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. numai în scopuri de marketing direct și comercializarea de servicii.

Atunci când solicitați o rezervare prin intermediul paginii de site, vi se va cere să introduceți date cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon. De asemenea, cerem acceptul pentru prelucrarea datelor, iar această permisiune ne este necesară să vă trimitem notificări. Nu folosim datele primite în urma acestei permisiuni în alte scopuri decât cel de notificare, nu vindem sau dăm altor terți aceste informații.

Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații cu privire la această politică de confidențialitate sau practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la pensiune@susinsat.ro.

POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea beneficierii de serviciile comandate, confirmării rezervării, informării dvs. privind stadiul rezervării, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de ip și numărul de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul).

Situațiile în care Sus în Sat va colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate sunt următoarele:

Cereri ofertă de prețuri. Numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon introduse în momentul solicitării, pe mail, a unei cereri de ofertă pot fi folosite pentru a vă contacta în legătură cu cererea de ofertă trimisă.

Rezervare. Numele dvs, adresa de e-mail și numărul de telefon introduse în momentul solicitării unei rezervări, pe acest site, pot fi folosite pentru a vă contacta în legătură cu cerința dvs.

Alte scopuri. Puteți trimite date cu caracter personal (cum ar fi nume, adresa e-mail, număr de telefon) pentru alte scopuri decât cele menționate mai înainte. În orice situație, scopul pentru care sunteți rugați să ne furnizați informații este exprimat foarte clar. Nu vom folosi datele dvs. în alte scopuri care nu au fost specificate în momentul introducerii datelor.

Pentru a accesa conținutul acestui site nu este necesar să vă înregistrați ca utilizator și nici nu trebuie să ne furnizați informații despre dvs. Totuși, puteți folosi acest site pentru a trimite o cerere de ofertă de prețuri sau pentru a solicita o rezervare prin intermediul formularului în care ne furnizați informații despre dvs. În aceste situații, datele furnizate vor fi folosite exclusiv pentru a analiza cererea dvs. și a-i da curs, precum și pentru scopuri administrative aferente. Prelucrăm datele cu caracter personal furnizate de dvs. în baza consimțământului dvs.

Vă aducem la cunoștință că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (“persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor dvs.

Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

  1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
  2. Servicii de facturare – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
  3. Servicii de trimitere SMS – numărul de telefon;
  4. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
  5. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
  6. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;

Colectăm, stocăm și folosim aceste date cu caracter personal doar pentru scopurile menționate în momentul introducerii lor și le păstrăm doar cât timp este necesar realizării acelor scopuri sau pentru alte scopuri legitime aplicabile. Astfel, datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. În aceste situații, dacă decideți să nu furnizați vreuna dintre datele cerute de noi, este posibil să nu puteți trimite formularele pentru cererea de ofertă și rezervare sau să nu putem da curs solicitării dvs.

Datele furnizate în solicitarea sau în cererea dvs. sunt accesate de cei care prelucrează datele în vederea realizării scopului de prelucrare a datelor și/sau de specialiștii care oferă suport tehnic pentru realizarea sarcinilor legate de funcționarea și întreținerea sistemului tehnic. Nu furnizăm datele dvs. cu caracter personal altora decât dacă:

– se impune pentru a vă oferi serviciul solicitat și v-am informat în detaliu în această privință;

– considerăm cu bună-credință că dezvăluirea unor astfel de informații este necesară, în mod rezonabil, pentru a respecta anumite legi sau regulamente în vigoare;

– ni se solicită de autoritățile în drept;

– se impune pentru depistarea și prevenirea unei fraude, din motive tehnice sau de securitate.

Folosind acest site vă dați consimțământul ca noi să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți exclusiv pentru scopurile menționate. În nicio împrejurare nu vom vinde, oferi la schimb sau divulga temporar în schimbul unei sume de bani vreo informație cu caracter personal furnizată de dvs.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt exacte și actualizate ori de câte ori prelucrăm date cu caracter personal, în vederea realizării scopurilor pentru care au fost colectate.

Aveți următoarele drepturi privitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat:

dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Sus în Sat o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării;

Sus în Sat poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, pentru orice alte copii solicitate de dvs.; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Sus în Sat a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Sus în Sat va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Sus în Sat ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Sus în Sat are obligația de a șterge datele respective, atunci când:

(1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

(4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Sus în Sat în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române;

Sus în Sat va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Sus în Sat restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:

(1) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Sus în Sat să verifice exactitatea datelor;

(2) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(3) Sus în Sat nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță; sau

(4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Sus în Sat prevalează asupra drepturilor dvs.;

Sus în Sat va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Sus în Sat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Sus în Sat la alt operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Sus în Sat pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Gărâna nr.90, comuna Brebu Nou, județul Caraș-Severin.

Sus în Sat vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format. Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Sus în Sat gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Sus în Sat poate: fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate, fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de Sus în Sat, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

POLITICA NOASTRĂ DE FOLOSIRE A COOKIE-URILOR ȘI A TEHNOLOGIILOR SIMILARE

Ca în cazul majorității site-urilor, când vizitați acest site, în memoria telefonului mobil, a tabletei sau a calculatorului vor fi stocate fișiere mici de date – fișiere de tip cookie, web beacon sau tehnologii similare. În această Politică, termenul “cookie” este folosit în sens larg și include tehnologii similare precum localStorage. Cookie-urile contribuie la funcționarea acestui site și ne oferă informații despre modul în care interactionați cu el. Utilizăm aceste informații pentru a ne îmbunătăți site-ul. Nu căutăm să identificăm utilizatorii individuali, decât dacă aceștia se oferă să ne furnizeze datele lor de contact prin intermediul unui formular sau al unei cereri de pe site.

Cookie-uri. Există diferite tipuri de cookie-uri care îndeplinesc diferite funcții și care îmbunătățesc, în general, experiența pe care o aveți pe site. Putem folosi cookie-uri pentru a afla dacă ați mai vizitat site-ul sau pentru a memora unele preferințe pe care le-ați selectat când ați utilizat site-ul. Acest site folosește atât cookie-uri proprii, cât și cookie-uri adăugate de terți.

Cookie-urile folosite pe acest site pot fi clasificate în trei categorii:

Cookie-uri strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea unor caracteristici ale site-ului, precum trimiterea conținutului formularelor completate pe site. Fără aceste cookie-uri nu v-am putea oferi serviciile pe care le solicitați, precum răspunsul la cererea de ofertă. Tot în această categorie intră și cookie-urile care ne permit să vă oferim serviciile solicitate explicit de dvs. în timpul unei sesiuni deschise in browser. Aceste cookie-uri nu colectează informații despre dvs. ce ar putea fi folosite în scopuri de marketing sau pentru a monitoriza locurile în care ați navigat pe internet.

Cookie-uri funcționale. Acestea sunt folosite pentru a memora alegerile pe care le faceți pentru a vă oferi noi funcții care vor îmbunătăți experiența dvs. pe site.

Cookie-uri analitice. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a strânge informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, de exemplu – numărul de vizite și durata medie a unei vizite.

Unele cookie-uri sunt cookie-uri primare și aparțin site-ului nostru. Altele sunt cookie-uri terțe și aparțin altor domenii. Noi folosim doar cookie-uri primare, exceptând cookie-urile terțe asociate cu Google reCAPTCHA, Gooogle Analytics și Google AdWords. Google reCAPTCHA este folosit pentru a face diferența între utilizatorii umani și computere, astfel încât să putem preveni acțiunile de tip spam. Google Analytics ne permite să măsurăm vânzările și conversiile și, în același timp, ne pune la dispoziție informații actuale privind modul în care vizitatorii ne utilizează site-ul, modul în care aceștia au ajuns pe site și modul în care îi putem determina să se întoarcă. Google AdWords ne ajută să fim prezenți în căutarea clienților, exact în momentul în care aceștia caută pe Google produsele sau serviciile pe care le oferim.

Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Google, pe care o găsiți la adresa: https://www.google.ro/intl/ro_ro/policies/privacy/.

Web beacon-uri. Paginile site-ului nostru pot conține mici fișiere electronice cunoscute ca web beacon-uri care ne permit să înregistrăm activități precum vizitarea unei anumite pagini web. Web beacon-urile sunt utilizate pentru a urmări folosirea acestui site și pentru a-i monitoriza performanțele.

Folosirea adreselor IP. O adresă IP este un cod numeric care identifică computerul dvs. pe internet. Folosim adresa dvs. IP și tipul de browser pe care îl utilizați pentru a analiza modelul de utilizare a site-ului, pentru a detecta problemele site-ului și pentru a îmbunătăți serviciile pe care vi le oferim. Dar, fără informații suplimentare, adresa dvs. IP nu vă poate identifica individual.

Alegerea dvs. Când ați accesat acest site, cookie-urile noastre au fost trimise către browserul dvs. și stocate pe calculatorul dvs. Prin utilizarea site-ului nostru, vă dați consimțământul pentru folosirea cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Dacă doriți să le ștergeți, puteți face acest lucru cu ajutorul setarilor browserului dvs.; totuși, vă rugăm să aveți în vedere că, fără cookie-uri nu veți putea beneficia din plin de toate funcțiile site-ului nostru. Modul în care puteți șterge cookie-urile diferă de la un browser la altul. Puteți accesa meniul Ajutor din browserul dvs. pentru a consulta instrucțiunile.

Povestea Sus in Sat s-a incheiat, dar Garana ramane un loc minunat de vizitat

 

Salutare călătorule,

Pensiunea Sus în Sat și-a schimbat proprietarii și a trecut la un sistem de cazare cu circuit închis.

Te încurajăm să explorezi pe îndelete această zonă superbă din Banatul Montan (https://susinsat.ro/#atractii) și îți recomandăm alte pensiuni sau restaurante din Gărâna:

https://www.facebook.com/pensiuneagotschna

https://www.facebook.com/kibutgarana

https://www.facebook.com/hanul.larascruce

https://www.facebook.com/cabanacraiu

https://www.facebook.com/heimatstubnzuwolfsberg1

Vacanță plăcută!

This will close in 0 seconds